top of page

Všeobecné    smluvní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem kulinářského ateliéru Kurzy vaření Pulpamen je Ing.Pavlína Veselá, se sídlem Pod Oborou 873, Kosmonosy, 29306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze pod značkou C 221097,(dále jen "provozovatel").

 2. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP") jsou platné pro všechny kurzy, akce a jednotlivé služby poskytované Kurzy vaření Pulpamen

 3. Tyto VSP jsou platné a účinné od 1.12.2017.

Článek I. - Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) provozovatel,
b) zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen "zákazník").

Článek II. - Předmět smluvního vztahu

 1. Provozovatel se zavazuje zajistit kurz, akci či jednotlivou službu v souladu s potvrzenou objednávkou zákazníka a umožnit zákazníkovi účast na takovém kurzu, akci, resp. přijetí jednotlivé služby. 

 2. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby.

Článek III. - Vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany provozovatele.

 2. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje provozovatele a zákazníka (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní e-mailovou adresu), počet osob, které se zúčastní kurzu, akce či které přijmou jednotlivou službu provozovatele, označení kurzu, akce či jednotlivé služby v souladu s nabídkou provozovatele, termín konání kurzu, akce či termín poskytnutí jednotlivé služby, místo konání kurzu, pokud se kurz nekoná v provozovně Kurzy vaření Pulpamen, výše ceny za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby pro 1 osobu v souladu s nabídkou provozovatele, výše ceny za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby pro všechny zúčastněné osoby dle objednávky zákazníka. 

 3. Objednávku je možné učinit písemně nebo elektronicky prostřednictvím webových stránek www.pulpamen.cz 

 4. Provozovatel se zavazuje přijatou objednávku potvrdit či odmítnout ve lhůtě 4 pracovních dnů od jejího obdržení. 

 5. Odmítnutí objednávky zákazníka činí provozovatel stejným způsobem, jakým byla učiněna objednávka zákazníka. V případě písemné objednávky se lhůta k potvrzení či odmítnutí objednávky provozovatelem považuje za dodrženou, je-li potvrzení či odmítnutí objednávky ze strany provozovatele ve stanové lhůtě dáno k poštovní přepravě.

Článek IV. - Kurzy, akce, jednotlivé služby

 1. Provozovatel zajišťuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výhradně kurzy, akce či jednotlivé služby uvedené v nabídce Kurzy vaření Pulpamen na webových stránkách www.pulpamen.cz či v písemných materiálech vydaných provozovatelem. 

 2. Kurzy, akce se konají, resp. jednotlivé služby jsou poskytovány, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, v provozovně Kurzy vaření Pulpamen na adrese Hradišťská 184A, Kosmonosy.

 3. Počet účastníků kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby, není-li smluvními stranami stanoveno jinak, činí maximálně 10 osob.

Článek V. - Cenové a platební podmínky

 1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby, ve výši stanovené objednávkou zákazníka v souladu s nabídkou provozovatele. V ceně za účast na kurzu, akci či za poskytnutí individuální služby je zahrnuta konzumace nápojů a pochutin v rozsahu stanoveném nabídkou provozovatele. 

 2. Cena za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby je splatná ve lhůtě 7 dnů od potvrzení objednávky zákazníka provozovatelem, nejpozději však ve lhůtě 10 dnů před konáním kurzu, akce či před poskytnutím individuální služby, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

 3. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby bezhotovostním převodem na účet provozovatele (detaily účtu a platby budou zaslány provozovatelem na vystavené faktuře – elektronicky), a to v souladu s pokyny provozovatele, nebo v hotovosti v provozovně Kurzy vaření Pulpamen. V případě bezhotovostního převodu se cena za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby považuje uhrazenou připsáním ve prospěch účtu provozovatele. 

 4. Není-li cena za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby uhrazena provozovateli řádně a včas, je provozovatel oprávněn odmítnout vstup účastníkovi kurzu, akce, resp. osobě pověřené přijetím individuální služby, na místo konání kurzu, akce, resp. místo poskytnutí individuální služby. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí individuální služby.

Článek VI. - Práva a povinnosti smluvních stran

 1. V průběhu konání kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby nejsou účastníci kurzu akce, resp. osoby pověření přijetím individuální služby oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby bez vědomí lektora Kurzy vaření Pulpamen, resp. jeho zástupce. 

 2. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím individuální služby jsou povinni po celou dobu konání kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby dodržovat pokyny lektora Kurzy vaření Pulpamen resp. jeho zástupce. 

 3. Lektor Kurzy vaření Pulpamen, resp. jeho zástupce je povinen na počátku kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby stručně poučit účastníky kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby o základních pravidlech bezpečnosti práce s přístroji a nástroji používanými v průběhu konání kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby. Účastníci kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou účastníci kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby. 

 4. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby jsou povinni na počátku kurzu, akce, resp. před započetím poskytnutí služby informovat lektora Kurzy vaření Pulpamen o potravinových alergiích, případně dalších onemocnění, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu, akce, resp. při poskytování jednotlivé služby. 

 5. Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto VSP též účastníky kurzu, akce, resp. osobami pověřenými přijetím jednotlivé služby, které se zúčastní kurzu, akce či přijmou jednotlivou službu na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito VSP. 

 6. Pokud se v těchto VSP hovoří o účastnících kurzu, akce, resp. osobách pověřených přijetím jednotlivé služby rozumí se tím též zákazník.

Článek VII. - Zrušení (odstoupení od smlouvy) a změna kurzu, akce či jednotlivé služby

a) Ze strany provozovatele:

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu, akce či poskytnutí jednotlivé služby, a to v těchto případech:
  a) kurz, akce, resp. jednotlivá služba není obsazena minimálním počtem účastníků, tj. minimálně 5 platícími osobami;
  b) lektor Kurzy vaření Pulpamen nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu;
  c) v provedení kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie v provozovně Kurzy vaření Pulpamen, nedostatek speciálních surovin k provedení kurzu atd.).

 2. V případě zrušení termínu kurzu má zákazník právo si sjednat nový termín, nebo mu bude vrácena celá částka hodnoty kurzu.

b) Ze strany zákazníka

 1. V případě, že zákazník či další účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby z jakýchkoliv důvodů nemohou absolvovat kurz, akci, resp. přijmout jednotlivou službu, zavazuje se toto zákazník neprodleně písemně (mailem, dopisem) oznámit provozovateli.

 2.  Je-li oznámení o zrušení účasti na Kurzu doručeno Kurzy vaření Pulpamen více než 5 dní před začátkem Kurzu, bude Zákazníkovi umožněna účast na jiném Kurzu, který se bude konat v nejbližších šesti měsících ode dne doručení oznámení o zrušení účasti na původním Kurzu. Tuto možnost je Zákazník oprávněn využít pouze jednou. Zákazník je povinen oznámit svůj záměr využít možnost účasti na jiném Kurzu v co nejkratší době, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zrušení účasti na Kurzu. Pokud Zákazník možnosti účasti na jiném Kurzu nevyužije, je Kurzy vaření Pulpamen povinna vrátit Zákazníkovi cenu Kurzu do 30 dnů ode dne doručení oznámení o zrušení účasti na Kurzu, a to převodem na bankovní účet Zákazníka, jehož číslo Zákazník uvede, či jiným dohodnutým způsobem.
  – Je-li oznámení o zrušení účasti na Kurzu doručeno Kurzy vaření Pulpamen méně než 5 dní před začátkem Kurzu, je Kurzy vaření Pulpamen povinna vrátit Zákazníkovi pouze 50 % ceny Kurzu - je možné za sebe však poslat náhradníka
  – V případě, že oznámení o zrušení účasti na Kurzu je Kurzy vaření Pulpamen oznámeno méně než 24 hodin před začátkem Kurzu, není Zákazník oprávněn k vrácení jakékoliv části ceny Kurzu.
  3.6.2. V případě, že se Zákazník na Kurz nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvovaného Kurzu za jiný.
  3.6.3. V případě, že byl kurz hrazen prostřednictvím Poukazu a Zákazník oznámí zrušení účasti na Kurzu více než 5 dní před začátkem Kurzu, bude Zákazníkovi umožněna účast na jiném Kurzu v době trvání platnosti Poukazu. Jinak Poukaz propadá.

Článek VIII. - Odpovědnost za škodu

 1. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené poskytnutím jednotlivé služby jsou povinny před započetím kurzu, akce, poskytnutím jednotlivé služby požádat lektora Kurzy vaření Pulpamen o uložení vnesených věcí do provozovny Kurzy vaření Pulpamen, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 433 občanského zákoníku tím není dotčeno. 

 2. Zákazník odpovídá za jím nebo účastníky kurzu, akce, resp. osobami pověřenými přijetím jednotlivé služby způsobenou škodu provozovateli.

Článek IX. - Reklamace

 1. Pro případ, že kurz, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby neprobíhají dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby reklamovat. 

 2. Reklamace se uplatňuje písemně u provozovatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne konání kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby, jinak odpovědnost provozovatele za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. 

 3. Reklamace zákazníka musí být provozovatelem vyřízena ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění. 

 4. Pokud provozovatel reklamaci zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je provozovatel oprávněn zajistit poskytnutím slevy či vrácením části ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby, bezplatným umožněním účasti na jiném kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby. Volba nároku při reklamaci vad náleží provozovateli.

Článek X. - Ochrana osobních údajů

 1. Učiněním objednávky v souladu s těmito VSP zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště a jeho e-mailovou adresu, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu.

 2. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je provozovatel oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných provozovatelem. Podrobnosti o e-mailové adrese je provozovatel dále oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

 3. Zákazník je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku VSP kdykoliv písemnou nebo elektronickou formou odvolat.

 4. V případě, že zákazník poskytuje provozovateli v souladu s těmito VSP osobní údaje účastníků kurzu, akce, resp. osob pověřených přijetím jednotlivé služby, výslovně prohlašuje, že má předchozí souhlas těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů. 

 5. Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením obrazových a obrazově-zvukových záznamů z konání kurzů, akcí, resp. poskytováním jednotlivých služeb. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách či jiných obchodních materiálech.

Článek XI. - Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito VSP se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

STORNO
bottom of page